menu

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

presentatie.jpeg

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Presentaties Gebiedsconferentie

Deltaprogramma in vogelvlucht

Plenair programma Gebiedsconferentie

Meerlaagsveiligheid: een kans voor bewoners en bedrijven!

Verder kijken dan de dijken

Waterveiligheid buitendijks gebied: een gezamenlijk belang!

Derde dimensie meerlaagsveiligheid

De fase na de pilot

 

Deltaprogramma in vogelvlucht

Door: Pim Neefjes (Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden)

Presentatie Deltaprogramma in vogelvlucht

Het Deltaprogramma is een complex programma. Deze extra sessie was voor nieuwkomers en betrokkenen, die behoefte hebben om ‘door de bomen het bos weer eens te zien'. In vogelvlucht gaven we een overzicht over het Deltaprogramma, met bijzondere aandacht voor het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DPRD). Tijdens deze vogelvlucht was te zien hoe het programma in elkaar zit. Wat is het doel van dit toekomstgerichte programma en hoe is de samenwerking georganiseerd. Wie zorgt voor de financiën en wat is de Voorkeursstrategie van DPRD.

  

Plenair

Gebiedsconferentie

Dagvoorzitter: Inge Diepman  

Presentatie Plenair programma Gebiedsconferentie

    

Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden en de samenwerking in de regio door voorzitter van het Gebiedsoverleg Ahmed Aboutaleb, tevens burgemeester van Rotterdam.

----

Quiz met resultaten van de uitvoering van het programma tot nu en ideeën over het vervolg door Ina Konterman, programmamanager Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, samen met dagvoorzitter Inge Diepman

----

Inleidingen door vijf bestuurders over de centrale thema’s Water & Ruimte, Buitendijks, Crisisbeheersing en Governance en discussie door:

  • Hans Oosters, dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en voorzitter van de Unie van Waterschappen;
  • Donné Slangen, directeur Gebieden en projecten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
  • Carlo Post, algemeen directeur van Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid;
  • Piet Sleeking, wethouder van gemeente Dordrecht;
  • Rik Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

  

Sessie 1

Meerlaagsveiligheid: een kans voor bewoners en bedrijven!

Door: Kim Anema (Rode Kruis), Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit Rotterdam), Thomas Jansen (Gemeente Dordrecht), Karin Noeverman (Gemeente Dordrecht) en Jan Smits (Waterschap Hollandse Delta)

Presentatie 1 sessie Meerlaagsveiligheid

Presentatie 2 sessie Meerlaagsveiligheid: een kans voor bewoners en bedrijven!

 

In deze sessie gaan we het gesprek aangegaan over Meerlaagsveiligheid in Dordrecht, het verkrijgen van draagvlak en commitment hiervoor, het leren van anderen én naar buiten gegaan!

  

Bij ‘het eiland van Dordrecht’ loopt momenteel een MIRT-onderzoek Meerlaagsveiligheid. Voor de zomer van 2017 wordt dit onderzoek (ambtelijk) afgerond. We gaan 3 onderdelen uit het onderzoek op het Eiland van Dordrecht uitlichten: regionale kering, waterveiligheidsplan en governance. Vervolgens praten we graag met u door over de wensen en behoeften van de verschillende betrokken organisaties in het MIRT-onderzoek en hoe de bestuurders elkaar kunnen helpen om te komen tot een breed gedeelde strategie. Hoe zorgen we ervoor dat de strategie kansrijk is en (bestuurlijk) draagvlak en commitment krijgt? Daarnaast willen we laten zien wat we kunnen leren van projecten in andere delen van Nederland, bijvoorbeeld in Overijssel. Tot slot gaan we de primaire kering in de Voorstraat ‘live’ bekijken.

  

Sessie 2

Verder kijken dan de dijken

Door: Jantien Oostijen (Provincie Zuid-Holland), Jasper Tamboer (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard), Anne Loes Nillesen (Defacto stedenbouw) en Ejsmund Hinborgh (Provincie Zuid-Holland)

Presentatie sessie Verder kijken dan de dijken

  

Vanaf 2017 treedt er een nieuwe normering voor de waterveiligheid van de primaire waterkering in werking. Naar verwachting worden op basis van deze nieuwe normering dijken afgekeurd. Dijkversterking heeft een groot effect op de woon-, werk- en leefomgeving en is niet eenvoudig. Om zo goed mogelijk gesteld te staan voor de opgave is het belangrijk om nu al te zoeken naar slimme verbindingen tussen dijkversterkingen en ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit, de ruimtelijke kwaliteit en de economische kracht van het gebied staan daarbij voorop. Hoe houden we ons land in de toekomst veilig en mooi?

  

In deze sessie zijn we ingegaan op de zoektocht naar kansen voor synergie in een heel vroeg stadium en in het stadium waarin de uitvoering dichtbij is en naarde rol die een dijk- en oevervisie daarbij kan spelen. Na een algemene inleiding zijn er drie interactieve ‘workshops’ met de volgende onderwerpen:

  • ontwerpend onderzoek: kansen en uitdagingen al vroeg verkennen.
  • ontwerpend onderzoek: kansen en uitdagingen in de praktijk.
  • dijk- en oevervisie: instrument voor ruimtelijke kwaliteit.

  

Sessie 3

Waterveiligheid buitendijks gebied: een gezamenlijk belang!

Door: Paul Bezemer (gemeente Dordrecht), Corjan Gebraad (gemeente Rotterdam), Joost de Nooijer (Haven van Rotterdam) en Peter van Veelen (gemeente Rotterdam)

Presentatie 1 sessie Waterveiligheid buitendijks gebied: een gezamenlijk belang!

Presentatie 2 sessie Waterveiligheid buitendijks gebied: een gezamenlijk belang!

Presentatie 3 sessie Waterveiligheid buitendijks gebied: een gezamenlijk belang!

Presentatie 4 sessie Waterveiligheid buitendijks gebied: een gezamenlijk belang!

  

In het gebied Rijnmond-Drechtsteden wonen en werken 60.000 mensen buiten de dijken. Onze nationale economische motor, de haven van Rotterdam, ligt buitendijks evenals veel chemische bedrijven, nutsvoorzieningen en andere infrastructuur. Is waterveiligheid hier alleen een privaat belang of toch ook een publiek belang? Wat leren we van de onderzoeken in vier, heel diverse, pilotgebieden: Noordereiland, historisch havengebied Dordrecht, Botlek en (ontwikkelingsgebied) Merwe-Vierhavens?

  

Ondanks de relatieve veiligheid van buitendijks gebied in Rijnmond-Drechtsteden, blijkt dat een overstroming tot over de nationale grens voelbaar zal zijn. Welk risico vinden we acceptabel en wat kan lokaal, wat moet regionaal of zelfs nationaal? Welke strategieën zijn denkbaar om de waterveiligheid ook op de lange termijn te handhaven? In deze sessie hebben we de mening van de deelnemers hierover gehoord en gaan in gesprek gegaan over een ‘adaptatieagenda buitendijks’.

     

Sessie 4

Derde dimensie meerlaagsveiligheid

Door: Nick van Barneveld (gemeente Rotterdam/Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond), Bas Kolen (HKV Lijn in Water), Arjan Korthout (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond) en Elgard van Leeuwen (Stichting 3di)  

Presentatie 1 sessie Derde dimensie meerlaagsveiligheid

Presentatie 2 sessie Derde dimensie meerlaagsveiligheid

  

Aan de hand van een verhaallijn wordt u meegenomen van het ontstaan van een dreiging op zee tot en met het herstel van het ondergelopen gebied. De mogelijke gevolgen van een overstroming worden via een 3d film (3di) getoond: onder water lopen van het centrum van Rotterdam en omgeving, uitval van vitale infrastructuur, ziekenhuizen die onbereikbaar zijn, evacuatiebesluiten die onder hoge druk moeten worden genomen (verticaal, horizontaal?), paniek onder de bevolking…

  

Heeft u er zelf al eens bij stilgestaan hoe u zou reageren tijdens een overstroming? Wat kunt u verwachten vanuit de crisisbeheersing? Of bent u degene die het besluit tot evacuatie moet nemen: weet u wanneer u wel en wanneer u niet tot evacuatie moet overgaan? Waar bevinden zich de veilige gebieden? En wanneer kunnen mensen weer terug naar huis en is dat überhaupt mogelijk? In deze sessie zijn we dieper ingegaan op de werking van de zogenaamde 3e laag van meerlaagsveiligheid. Ondanks dat overstromingssituaties zich doorgaans moeilijk laten vergelijken zijn we, op basis van de laatste inzichten, met de deelnemers op zoek gegaan naar mogelijke verbeteringen voor de crisisbeheersing.

  

Sessie 5

De fase na de pilot

Door: Heleen Bothof (LUZ architecten), Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Walter de Vries (gemeente Rotterdam)  

Presentatie 1 sessie Fase na de pilot

Presentatie 2 sessie Fase na de pilot

Presentatie 3 sessie Fase na de pilot

  

In het gebied Rijnmond-Drechtsteden is de uitvoering van de Voorkeursstrategie voortvarend opgepakt. In verschillende projecten, pilots, MIRT onderzoeken en gebiedsprocessen werken regionale partners aan invulling van de Voorkeursstrategie. De koppeling van de waterveiligheidsopgaven met ruimtelijke en economische ontwikkelingen neemt daarbij een belangrijke plaats in.

  

In het najaar van 2015 is geëvalueerd hoe in negen pilots en projecten binnen Rijnmond-Drechtsteden de verbinding tussen waterveiligheidsopgaven en ruimtelijke ordening tot stand komt. Deze evaluatie heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd waaronder de vraag hoe processen doorlopen wanneer een pilot is afgelopen. “Hoe blijft opgebouwde samenwerking in stand nadat de pilot is afgerond?” “Hoe gaan we komende jaren in dit gebied de resultaten van de pilot implementeren?” en “Op welke manier verankeren we de ontwikkelde kennis?”

  

In deze sessie hebben verschillende sprekers hun visie gegeven op bovenstaande vragen. Heleen Bothof lichtte de resultaten van de evaluatie Water-RO toe, die zij in opdracht van het DPRD uitvoerde. Walter de Vries van de gemeente Rotterdam vertelde over het project ‘De rivier als getijdenpark’, als voorbeeld van een succesvolle transitie van pilot naar lokale uitvoeringsstrategie. Arwin van Buuren van de Erasmus Universiteit Rotterdam is ingegaan op de mogelijkheden om geleerde lessen uit pilots te verankeren in regels en beleid. Na elke presentatie was er ruimte voor discussie over strategie, aanpak en instrumenten voor een succesvolle follow-up van pilotprojecten.

Verslag

Wilt u het verslag downloaden? Klik dan op deze link:

Verslag Gebiedsconferentie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 2016